1. Postanowienia ogólne

Strona niemiecki.lingolights.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę niemiecki.lingolights.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony niemiecki.lingolights.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Usługodawca - Adrian Pszczółka, Laliki 52, 34-373 Laliki, Poland, NIP: PL5532361221.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Usługa elektorniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

Newsletter – Usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. Rodzaj usług elektronicznych:

  • a) założenie konta,
  • b) dostępu do bezpłatnej zawartości strony,
  • c) dostępu do płatnej zawartości strony,
  • d) korzystanie z newsletter'a.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektornicznych.

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3a, 3b, 3d, Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3c Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne. Okres na jaki zostaje zawarta umowa zależny jest od wykupionego abonamentu (3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy) na określony czas od daty dokonania zakupu. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą upłynięcia czasu abonamentu. Data wygaśnięcia abonamentu jest dostępna w panelu użytkownika w rubryce Abonament.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • - komputer z dostępem do Internetu,
  • - dostęp do poczty elektronicznej,
  • - przeglądarka internetowa,
  • - włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Warunki odstąpienia od umowy i reklamacje

Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie, które należy wysłać na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy Usługobiorca nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi.

Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację ze względu na nienależyte wykonanie usługi podając następujące dane:
- imię i nazwisko,
- dane konta: email, nazwa użytkownika,
- przedmiot reklamacji,
- uzasadnie roszczeń,
- data i podpis.

Reklamacją powinna zostać przesłana na adres e-mail podany na stronie Kontakt.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni.

6. Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem niemiecki.lingolights.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością niemiecki.lingolights.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony niemiecki.lingolights.com, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony niemiecki.lingolights.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Używamy plików cookie, aby spersonalizować stronę.
Więcej informacji  | Akceptuj